Vad är mål och målstyrning?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
March 7, 2023
Ämne
Målstyrning
Vad är mål och målstyrning?

Målstyrning är ett system som syftar till att skapa fokus och ge resultat.

Nå era mål, tillsamman

Det går ut på att identifiera mål, definiera delmål och följa upp mätvärden som kan bevisa huruvida målet är uppfyllt eller inte - och isf till vilken grad.

Varför är målstyrning viktigt?

Att ha väldefinierade och mätbara mål är avgörande för framgång, oavsettom du är en VD, ledningsgruppmedlem eller bara vill göra ditt bästa på jobbet.

Målstyrning skapar en grund förbeslutsfattande, resursfördelning och att se om vi faktiskt lyckas.

Det säkerställer att alla i organisationen arbetar mot samma övergripande syfte och att allas arbete är koordinerat och effektivt.

Dessutom kan målstyrning hjälpa er att möta kundkrav, förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, minska miljöpåverkan och uppfylla lagar och regler.

Hur kommer jag igång på enklast möjliga sätt?

Att börja jobba systematiskt med mål i din organisation behöver inte vara komplicerat. Här är några konkreta steg som du kan följa:

  1. Definiera tydliga och mätbara mål: Börja med att analysera företagets övergripande vision och strategi. Vilka är de viktigaste prioriteringarna och vad vill ni uppnå? Formulera SMART:a (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt) mål som stöder dessa prioriteringar.
  2. Kommunicera målen: Se till att alla i organisationen är medvetna om och förstår de uppsatta målen. En öppen och transparent kommunikation är nyckeln för att skapa engagemang och förståelse.
  3. Skapa handlingsplaner: Utveckla handlingsplaner som beskriver hur målet ska uppnås, vilka resurser som behövs, och vem som är ansvarig för genomförandet.
  4. Mät och följ upp: Implementera regelbundna uppföljningar och utvärderingar av målens status. Använd nyckeltal/KPI:er för att mäta framsteg och resultat. Om målen inte uppnås, analysera orsakerna och vidta åtgärder för att förbättra.
  5. Fira framgångar och lär av misslyckanden: När mål uppnås, fira framgångarna och lär av erfarenheterna. Om mål inte uppnås, använd det som en möjlighet att förstå vad som gick fel och hur processen kan förbättras.

Målstyrning är ett kraftfullt system för att driva din organisation mot ständiga förbättringar och framgång. Genom att följa dessa enkla steg kan du skapa en kultur av ansvar, engagemang och resultat, samtidigt som du uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001.

Målstyrningsmetoder

Området mål och målstyrning är väldigt brett. Nedan går vi igenom några vanliga koncept, system, verktyg och metoder som du kommer dyka på inom området samt avslutar med hur det är relevant för ISO-certifierade företag:

Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard är en målstyrningsmetod som används för att mäta organisationens prestanda. Metoden bygger på att mäta viktiga perspektiv av verksamheten:

  • Det finansiella perspektivet
  • Kundperspektivet
  • Lärande- och utvecklingsperspektivet
  • Interna processer
  • Medarbetarperspektivet (oftast mer applicerat i Sverige än andra länder)

Varje perspektiv använder ett antal mål och nyckeltal för att följa och mäta hur företagets strategi är utformad för att uppnå sina finansiella och övriga mål.

BSC används för att hjälpa företag att identifiera strategiska möjligheter och förbättra sin verksamhet genom att följa uppsättningen av mål som de har valt.

Företag kan även använda BSC för att mäta effektiviteten i sina processer och att förbättra sina produkter och tjänster.

Activity Based Management

Activity based management (ABM) är en metod för ledning som fokuserar på de aktiviteter som utförs i en organisation och hur de relaterar till organisationens strategiska mål. Det är ett system för att identifiera, mäta och hantera aktiviteter som hjälper organisationer att bättre förstå hur deras aktiviteter är relaterade till deras strategiska mål. Målet med aktivitetsbaserad ledning är att hjälpa organisationer att förbättra effektiviteten och effektiviteten i sina verksamheter.

KPI:er

KPI står för "Key Performance Indicator". Det är ett mått som används för att indikera ett nyckeltal som företaget valt att fokusera på.

De nyckeltal som används beror på vilket mål som ska mätas, men de vanligaste inkluderar ekonomiska nyckeltal som lönsamhet, försäljning, marknadsandelar, lagerhållning och kostnader, samt icke-finansiella nyckeltal som kundnöjdhet, produktivitet, antalet anställda, ledtid och kvalitet.

Skillnaden mellan KPI:er och exempelvis BSC är att KPI:er är ett mått på prestanda, men BSC är en strategi som använder KPI:er för att mäta hur företaget presterar.

Management By Objectives

Management by objectives (MBO) fokuserar på att skapa en effektiv och målmedveten organisation. MBO är ett system som involverar att definiera specifika mål, mäta och återkoppla för att förbättra prestanda och nå önskade resultat.

MBOs syfte är att säkerställa att alla medarbetare har ett gemensamt förståelse för vad som förväntas av dem, så att de arbetar mot ett gemensamt mål. Genom att identifiera mål för varje medarbetare, såsom uppsatta mål för produktivitet, kvalitet och säljmål, kan företaget fokusera på att nå önskade resultat.

En del av MBO-systemet innebär ofta att lön eller andra förmåner baseras på måluppfyllnad. För att nå dessa mål och uppnå ett godkänt resultat, måste medarbetarna få feedback och regelbundet utvärderas.

Det är viktigt att uppmuntra varje medarbetare att ha tydligt definierade mål som de kan fokusera på. Dessa mål behöver vara SMART:a (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt) och tydligt relaterade till företagets övergripande mål. Detta gör att alla medarbetare är medvetna om sin egen roll och kan arbeta mot det gemensamma målet.

MBO är ett effektivt sätt att utveckla en organisation och få medarbetarna att nå sina mål. Det ger också ett mått på företagets prestanda och hjälper till att säkerställa att de uppnår sina övergripande mål.

Objectives and Key Results

OKR står för Objectives and Key Results och är en metod för att sätta ambitiösa mål och mäta resultat. Metoden fungerar genom att man sätter ett fåtal övergripande mål, följt av ytterligare tre till fyra resultat som måste uppnås för att målet ska nås. Dessa resultat kallas nyckelresultat (key results). För att hålla fokus och säkerställa att målet nås ska alla nyckelresultat mätas regelbundet så att man kan se om man är på rätt väg eller inte.

Öppenhet och transparens är centrala delar av OKR-systemet. Det föreslår att alla involverade ska förstå målen och resultaten och att informationen ska delas med alla berörda parter. Detta förbättrar ansvarsutkrävning och bidrar till att uppnå målen.

Det är inte ett belöningssystem och det föreskriver inte hur ex löner ska sättas.

OKR är ett verktyg för att mäta och uppmuntra medarbetare att sikta mot ambitiösa mål som organisationen har ställt upp. Löner är en viktig del av att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, och lönesättning är en viktig del av detta. OKR hjälper till att mäta och uppmuntra framgång, men det är inte ett verktyg för att sätta löner.

En viktig skillnad inom OKR jämfört med andra metoder är att 100% måluppfyllnad inte är önskvärt - då var målen inte nog ambitösa.

Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) är ett system för att uppnå hög kvalitet på produkter och tjänster. Det är en ledarstil som fokuserar på att förbättra processer och produktkvalitet genom att involvera alla anställda och kunder.

Fokus ligger på att möta kundens krav på kvalitet och att skapa en kultur där alla strävar efter att förbättra produkter och tjänster.

Det gör det möjligt för organisationer att minska sina kostnader, öka kundlojalitet och förbättra sin produktivitet.

TQM implementeras vanligtvis genom att förbättra ledningsprocesser, öka kundfokus och öka kontinuerlig förbättring.

Det ger möjlighet att uppnå hög kvalitet och hålla kostnaderna låga.

Mål sätts upp för att mäta resultatet av förbättringsprocesser och säkerställa att organisationen håller sig på rätt väg.

Att tänka på vid certifiering enligt ISO 9001

Vi på Cognit jobbar som du kanske vet mycket med verksamhetsutveckling kopplat till ISO-standarder.

När ett företag är ISO 9001-certifierat måste de jobba med målstyrning. Målstyrningsprocessen bör förutom att innehålla hur mål sätts innehålla ett gransknings och utvärderingssystem för att säkerställa att målen uppfylls och att företaget håller rätt riktning för att nå sina önskade mål.

Alla skolor och verktyg vi gått igenom håller med om att bra mål är kopplade till företagets vision och mission, är tydliga och är uppnåeliga inom en önskad tidsram.

Enighet finns även kring att företaget behöver ha ett system på plats för att övervaka framsteg och mäta resultat så att de kan utvärdera sin framsteg mot målen.

Med den uppdaterade målfunktionen i AmpliFlows IT-verktyg kan du lägga till och spåra mål, delmål och definiera mätningar som kommer att bestämma måluppfyllelse. För att underlätta för alla inom företaget att veta vad de behöver göra för att bidra till målen integrerar vi med vår "Uppgifter"-funktion.

Att välja vilken skola ni ska följa eller om ni plockar delar från olika skolor beror på vilken typ av verksamhet ni är. Huvudsaken är att det lätt för alla inom företaget att veta vad de behöver göra för att flytta nålen och uppnå målen.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledningssystem

Ledningssystem: Företagets dolda superkraft

Upptäck hur ett effektivt ledningssystem kan bli din dolda superkraft för att driva företags framgång. Lär dig hur det kan lösa återkommande problem, förbättra kundnöjdhet, stödja tillväxt och öka effektiviteten. ISO-certifiering är bara en bonus - den riktiga kraften ligger i ledningssystemet självt. Läs mer för att upptäcka hur du kan utnyttja denna superkraft i ditt företag.
Patrik Björklund
July 27, 2023
AI

Saker du behöver veta som företagsledare om generativ AI

Vänta inte på att AI påverkar ditt företag – ta kontroll över er framtid och minimera riskerna genom att samarbeta med oss.
Patrik Björklund
October 3, 2023
Medarbetarsamtal

Vad är ett medarbetarsamtal?

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd där det finns tid att ostört prata igenom sin arbetssituation. I den här artikeln går vi igenom vad ett medarbetarsamtal faktiskt är.
Patrik Björklund
January 5, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.