Vad är mål och målstyrning?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
March 7, 2023
Ämne
Målstyrning

Nå era mål, tillsammans

Har du någonsin undrat hur organisationer håller sig fokuserade och uppnår sina mål? Svaret ligger ofta i målstyrning - ett system designat för att skapa fokus och ge resultat. Genom att identifiera mål, definiera delmål och följa upp mätvärden får organisationer en tydlig bild av hur väl de presterar mot sina uppsatta mål. Men varför är målstyrning så viktigt, och vilka metoder finns tillgängliga för att implementera det effektivt?

Varför målstyrning är avgörande

Att ha väldefinierade och mätbara mål är avgörande för varje organisations framgång. Det spelar ingen roll om du är VD, ledningsgruppmedlem eller strävar efter att göra ditt bästa på jobbet - målstyrning erbjuder en solid grund för beslutsfattande och resursfördelning. Det säkerställer att alla i organisationen arbetar mot samma övergripande syfte, vilket gör arbetet mer koordinerat och effektivt. Dessutom kan målstyrning hjälpa organisationer att möta kundkrav, förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, minska miljöpåverkan och uppfylla lagar och regler.

Målstyrningsmetoder - en översikt

Området mål och målstyrning är väldigt brett. Nedan går vi igenom några vanliga koncept, system, verktyg och metoder som du kommer dyka på inom området samt avslutar med hur det är relevant för ISO-certifierade företag:

Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard är en målstyrningsmetod som används för att mäta organisationens prestanda. Metoden bygger på att mäta viktiga perspektiv av verksamheten:

  • Det finansiella perspektivet
  • Kundperspektivet
  • Lärande- och utvecklingsperspektivet
  • Interna processer
  • Medarbetarperspektivet (oftast mer applicerat i Sverige än andra länder)

Varje perspektiv använder ett antal mål och nyckeltal för att följa och mäta hur företagets strategi är utformad för att uppnå sina finansiella och övriga mål.

BSC används för att hjälpa företag att identifiera strategiska möjligheter och förbättra sin verksamhet genom att följa uppsättningen av mål som de har valt.

Företag kan även använda BSC för att mäta effektiviteten i sina processer och att förbättra sina produkter och tjänster.

Activity Based Management

Activity based management (ABM) är en metod för ledning som fokuserar på de aktiviteter som utförs i en organisation och hur de relaterar till organisationens strategiska mål. Det är ett system för att identifiera, mäta och hantera aktiviteter som hjälper organisationer att bättre förstå hur deras aktiviteter är relaterade till deras strategiska mål. Målet med aktivitetsbaserad ledning är att hjälpa organisationer att förbättra effektiviteten och effektiviteten i sina verksamheter.

KPI:er

KPI står för "Key Performance Indicator". Det är ett mått som används för att indikera ett nyckeltal som företaget valt att fokusera på.

De nyckeltal som används beror på vilket mål som ska mätas, men de vanligaste inkluderar ekonomiska nyckeltal som lönsamhet, försäljning, marknadsandelar, lagerhållning och kostnader, samt icke-finansiella nyckeltal som kundnöjdhet, produktivitet, antalet anställda, ledtid och kvalitet.

Skillnaden mellan KPI:er och exempelvis BSC är att KPI:er är ett mått på prestanda, men BSC är en strategi som använder KPI:er för att mäta hur företaget presterar.

Management By Objectives

Management by objectives (MBO) fokuserar på att skapa en effektiv och målmedveten organisation. MBO är ett system som involverar att definiera specifika mål, mäta och återkoppla för att förbättra prestanda och nå önskade resultat.

MBOs syfte är att säkerställa att alla medarbetare har ett gemensamt förståelse för vad som förväntas av dem, så att de arbetar mot ett gemensamt mål. Genom att identifiera mål för varje medarbetare, såsom uppsatta mål för produktivitet, kvalitet och säljmål, kan företaget fokusera på att nå önskade resultat.

En del av MBO-systemet innebär ofta att lön eller andra förmåner baseras på måluppfyllnad. För att nå dessa mål och uppnå ett godkänt resultat, måste medarbetarna få feedback och regelbundet utvärderas.

Det är viktigt att uppmuntra varje medarbetare att ha tydligt definierade mål som de kan fokusera på. Dessa mål behöver vara SMART:a (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt) och tydligt relaterade till företagets övergripande mål. Detta gör att alla medarbetare är medvetna om sin egen roll och kan arbeta mot det gemensamma målet.

MBO är ett effektivt sätt att utveckla en organisation och få medarbetarna att nå sina mål. Det ger också ett mått på företagets prestanda och hjälper till att säkerställa att de uppnår sina övergripande mål.

Objectives and Key Results

OKR står för Objectives and Key Results och är en metod för att sätta ambitiösa mål och mäta resultat. Metoden fungerar genom att man sätter ett fåtal övergripande mål, följt av ytterligare tre till fyra resultat som måste uppnås för att målet ska nås. Dessa resultat kallas nyckelresultat (key results). För att hålla fokus och säkerställa att målet nås ska alla nyckelresultat mätas regelbundet så att man kan se om man är på rätt väg eller inte.

Öppenhet och transparens är centrala delar av OKR-systemet. Det föreslår att alla involverade ska förstå målen och resultaten och att informationen ska delas med alla berörda parter. Detta förbättrar ansvarsutkrävning och bidrar till att uppnå målen.

Det är inte ett belöningssystem och det föreskriver inte hur ex löner ska sättas.

OKR är ett verktyg för att mäta och uppmuntra medarbetare att sikta mot ambitiösa mål som organisationen har ställt upp. Löner är en viktig del av att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, och lönesättning är en viktig del av detta. OKR hjälper till att mäta och uppmuntra framgång, men det är inte ett verktyg för att sätta löner.

En viktig skillnad inom OKR jämfört med andra metoder är att 100% måluppfyllnad inte är önskvärt - då var målen inte nog ambitösa.

Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) är ett system för att uppnå hög kvalitet på produkter och tjänster. Det är en ledarstil som fokuserar på att förbättra processer och produktkvalitet genom att involvera alla anställda och kunder.

Fokus ligger på att möta kundens krav på kvalitet och att skapa en kultur där alla strävar efter att förbättra produkter och tjänster.

Det gör det möjligt för organisationer att minska sina kostnader, öka kundlojalitet och förbättra sin produktivitet.

TQM implementeras vanligtvis genom att förbättra ledningsprocesser, öka kundfokus och öka kontinuerlig förbättring.

Det ger möjlighet att uppnå hög kvalitet och hålla kostnaderna låga.

Mål sätts upp för att mäta resultatet av förbättringsprocesser och säkerställa att organisationen håller sig på rätt väg.

Att tänka på vid certifiering enligt ISO 9001

Vi på Cognit jobbar som du kanske vet mycket med verksamhetsutveckling kopplat till ISO-standarder.

När ett företag är ISO 9001-certifierat måste de jobba med målstyrning. Målstyrningsprocessen bör förutom att innehålla hur mål sätts innehålla ett gransknings och utvärderingssystem för att säkerställa att målen uppfylls och att företaget håller rätt riktning för att nå sina önskade mål.

Alla skolor och verktyg vi gått igenom håller med om att bra mål är kopplade till företagets vision och mission, är tydliga och är uppnåeliga inom en önskad tidsram.

Enighet finns även kring att företaget behöver ha ett system på plats för att övervaka framsteg och mäta resultat så att de kan utvärdera sin framsteg mot målen.

Med den uppdaterade målfunktionen i AmpliFlows IT-verktyg kan du lägga till och spåra mål, delmål och definiera mätningar som kommer att bestämma måluppfyllelse. För att underlätta för alla inom företaget att veta vad de behöver göra för att bidra till målen integrerar vi med vår "Uppgifter"-funktion.

Att välja vilken skola ni ska följa eller om ni plockar delar från olika skolor beror på vilken typ av verksamhet ni är. Huvudsaken är att det lätt för alla inom företaget att veta vad de behöver göra för att flytta nålen och uppnå målen.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Lagstiftningshantering

ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem

ISO 9001 och 14001 kräver lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem. Organisationer måste identifiera, uppfylla, och övervaka gällande lagar och regler, samt sträva efter kontinuerlig förbättring.
Joakim Stenström
May 15, 2023
Utbildningsplaner

Utbildningsplaner - nyckeln till framgångsrik kompetensutveckling

Att arbeta med utbildningsplaner är ett effektivt sätt att se till så att ni utvecklar och behåller nödvändig kompetens. Lär dig skapa planer som möter ISO-standarder och stärker kompetens.
Patrik Björklund
April 11, 2024
Miljöledning

ISO 14001: Din nyckel till riktig hållbarhet och lönsamhet

ISO 14001 är mer än bara en "grön stämpel". Upptäck ISO 14001-certifieringens potential för att stödja både hållbarhet och lönsamhet.
Joakim Stenström
July 16, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.