Kraven

Vad kräver ISO 9001, 14001, 45001 och 27001?

ISO-standarder delar många gemensamma krav*. I matrisen nedan visar vi vilka delar ditt ledningssystem måste tänka och vilka krav de mappar mot, och varför det inte är en helt dum idé att jobba mot flera standarder.
* För att läsa de faktiska kraven måste du köpa respektive standard av SIS.

ISO 9001

Genom att införa ISO 9001 kan din organisation säkerställa att produkter och tjänster håller en hög och konsekvent kvalitet, vilket i sin tur ökar kundnöjdhet och lojalitet.
Läs mer om ISO 9001

ISO 14001

En miljöledningssystemstandard som hjälper organisationer att minimera miljöpåverkan och uppfylla lagkrav.
Läs mer om ISO 14001

ISO 45001

En standard för arbetsmiljöledningssystem som syftar till att förhindra arbetsrelaterade skador och förbättra medarbetarnas välbefinnande.
Läs mer om ISO 45001

ISO 27001

En standard för informationssäkerhets-ledningssystem som syftar till att skydda företagsinformation, förhindra säkerhetshot och förbättra företagets dataskydd och integritet.
Läs mer om ISO 27001
Ledning
Ledningssystem
✔️
✔️
✔️
✔️
Ledningsgruppsarbete
✔️
✔️
✔️
✔️
Roller, ansvar och befogenheter
✔️
✔️
✔️
✔️
Styrning
Ledarskap
✔️
✔️
✔️
✔️
Mål & målstyrning
✔️
✔️
✔️
✔️
Policy
✔️
✔️
✔️
✔️
Intern och extern kommunikation
✔️
✔️
✔️
✔️
Externa Krav
Leverantörshantering
✔️
✔️
✔️
Kundkravshantering
✔️
✔️
Lagstiftningshantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Intressentanalys
✔️
✔️
✔️
✔️
Uppföljning & Utvärdering
Internrevision
✔️
✔️
✔️
✔️
Övervakning, mätning, analys och utvärdering
✔️
✔️
✔️
✔️
Resurser & Kompetens
Resurshantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Kompetenshantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Arbetsmiljö & Miljö
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
✔️
Miljöaspekter
✔️
Risk & Avvikelser
Avvikelsehantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Riskhantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Krishantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Kontinuitetshantering
✔️
Processer & Dokument
Dokumentstyrning
✔️
✔️
✔️
✔️
Processkartläggning
✔️
✔️
✔️
✔️
Ständig förbättring
✔️
✔️
✔️
✔️
Kraven

Vad kräver ISO-standarder?

Allt du behöver veta om vad standarderna kräver.

Tips: På en dator kan du se en matris som jämför kraven över flera standarder.
Vad kräver ISO 9001?
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 9001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på kvalitetsfrågor:

Ledning

✔️ Ledningssystem
✔️ Roller, ansvar och befogenheter

Styrning

✔️ Ledarskap
✔️ Policy
✔️ Intern och extern kommunikation

Externa Krav

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision
✔️ Övervakning, mätning, analys och utvärdering

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering

Processer & Dokument

✔️ Ständig förbättring
Vad kräver ISO 14001?
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 14001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på miljö:

Ledning

✔️ Ledningssystem
✔️ Roller, ansvar och befogenheter

Styrning

✔️ Ledarskap
✔️ Policy
✔️ Intern och extern kommunikation

Externa Krav

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision
✔️ Övervakning, mätning, analys och utvärdering

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Miljö

✔️ Miljöaspekter

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering

Processer & Dokument

✔️ Ständig förbättring
Vad kräver ISO 45001?
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 45001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på arbetsmiljö:

Ledning

✔️ Ledningssystem
✔️ Roller, ansvar och befogenheter

Styrning

✔️ Ledarskap
✔️ Policy
✔️ Intern och extern kommunikation

Externa Krav

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision
✔️ Övervakning, mätning, analys och utvärdering

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Arbetsmiljö

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering

Processer & Dokument

✔️ Ständig förbättring
Vad kräver ISO 27001?
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 27001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på informationssäkerhet:

Ledning

✔️ Ledningssystem
✔️ Roller, ansvar och befogenheter

Styrning

✔️ Ledarskap
✔️ Policy
✔️ Intern och extern kommunikation

Externa Krav

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision
✔️ Övervakning, mätning, analys och utvärdering

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering
✔️ Kontinuitetshantering

Processer & Dokument

✔️ Ständig förbättring

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.
Om ISO-standarder

ISO 9001, 14001, 45001 och 27001

Vanliga frågor och svar.
Varför kräver mina kunder ISO 9001 certifiering?
De vill försäkra sig om att du levererar med hög kvalitet. När dina kunder kräver denna certifiering vill de försäkra sig om att ditt företag har robusta, väldefinierade och regelbundet granskade processer och rutiner för att garantera och upprätthålla hög kvalitet. Det ger kunderna försäkran om att du kan uppfylla deras krav på ett tillförlitligt och effektivt sätt.
Varför kräver mina kunder ISO 14001 certifiering?
Kunder kan kräva ISO 14001 certifiering för att försäkra sig om att ditt företag tar sitt miljöansvar seriöst. Denna standard är ett tecken på att ditt företag arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan och förbättra sin miljöprestanda. Det visar också att ditt företag följer gällande miljölagstiftning, vilket i sin tur minskar risken för böter och rättsliga sanktioner.
Varför kräver mina kunder ISO 45001 certifiering?
Kunder som kräver ISO 45001 certifiering vill försäkra sig om att du tar hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. Denna standard visar att ditt företag har ett effektivt system för att hantera arbetsmiljöfrågor och att du tar väl hand om dina anställdas hälsa och säkerhet. Det signalerar att du har åtagit dig att skapa en säker och hälsosam arbetsplats, vilket kan vara särskilt viktigt för kunder inom branscher med höga säkerhetskrav.
Varför kräver mina kunder ISO 27001 certifiering?
ISO 27001 certifiering kan krävas när dina kunder vill försäkra sig om att du hanterar informationssäkerhet på ett seriöst sätt. Denna standard visar att ditt företag har implementerat ett effektivt system för att skydda och hantera känslig och konfidentiell information. Det ger dina kunder försäkran om att du kan hantera och skydda deras information på ett pålitligt och säkert sätt.
Vilka är stegen för att implementera ISO-standarder och uppnå certifiering?
Att få en ISO-certifiering är en process som består av flera steg. Här är en generell översikt över hur processen kan se ut:

1. Förståelse för Standarden: Det första steget är att förstå vad standarden kräver. Detta kan involvera att läsa standarden själv, delta i utbildningar eller anlita en konsult. Det är viktigt att förstå både de specifika kraven och den underliggande filosofin i standarden.

2. Gap-analys: Nästa steg är att jämföra nuvarande processer och rutiner med kraven i standarden. Detta kallas en gap-analys. Syftet är att identifiera områden där förändringar behöver göras för att uppfylla standardens krav.

3. Planering: När gap-analysen är klar, bör du planera hur du ska uppfylla varje krav. Detta kan innebära att utveckla nya processer eller rutiner, eller att ändra befintliga. Du bör också planera hur du ska dokumentera dina processer för att visa att du uppfyller kraven.

4. Genomförande: Nu är det dags att genomföra de planerade förändringarna. Detta kan vara ett stort arbete, beroende på hur stora skillnader det finns mellan nuvarande processer och standardens krav.

5. Internrevision: När alla förändringar har implementerats, ska du genomföra en internrevision för att säkerställa att alla processer fungerar som de ska och att alla krav uppfylls.

6. Certifieringsrevision: Slutligen, när du är säker på att du uppfyller alla krav, kan du ansöka om en certifieringsrevision. Denna utförs av en oberoende certifieringsorgan som bekräftar att du uppfyller standardens krav.

7. Upprätthållande och förbättring: Efter att du har erhållit din certifiering, måste du fortsätta att upprätthålla och förbättra dina processer för att säkerställa att du fortsätter att uppfylla standardens krav. Detta innebär regelbunden övervakning och granskning, samt att genomföra förbättringar där det är nödvändigt.

Kom ihåg att detta är en övergripande process och att detaljerna kan variera beroende på vilken specifik ISO-standard det handlar om. Men i stort sett är detta de steg du behöver gå igenom för att uppnå en ISO-certifiering.
Vad kostar ISO certifiering?
Kostnaden för ISO-certifiering kan variera kraftigt och beror på flera faktorer - företagets storlek, vilken ISO-standard du siktar på, vilken konsult du använder och vilket certifieringsorgan du väljer för certifieringen etc.

Generellt kan kostnaderna delas in i tre huvudkategorier:

Konsultkostnader: Om du anlitar en extern konsult för att hjälpa till med förberedelserna inför certifieringen kan detta medföra betydande kostnader.

Certifieringsavgifter: Dessa avgifter betalas till certifieringsorganet för att genomföra revisionen och utfärda certifikatet. I Sverige täcker certifieringsavgiften normalt en treårsperiod, inklusive årliga uppföljningsrevisioner. Efter tre år behöver du genomgå en omcertifierings-revision för att förnya ditt certifikat.

Interna kostnader: Dessa inkluderar tid och resurser som ditt företag behöver lägga ner på att förbereda för certifieringen, implementera nödvändiga förändringar i era processer och system, och upprätthålla certifieringskraven över tiden. Dessa kostnader kan variera kraftigt beroende på din nuvarande verksamhet och vilka förändringar som behöver göras.
Avatar photoAvatar photoAvatar photo

Behöver du mer stöd?

Hittar du inte svaret du söker? Hör av dig så hjälper vi dig.
Artiklar

Artiklar om ISO-standarder

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-standarder

5 Missuppfattningar om ISO-certifiering

Upptäck sanningen bakom de fem vanligaste missuppfattningarna om ISO-certifiering och lär dig varför det kan vara en värdefull investering för ditt företag.
Patrik Björklund
April 4, 2024
Ledningssystem

Att etablera ett certifierbart ledningssystem

Lär dig etablera ett certifierbart ledningssystem för ökad effektivitet och lönsamhet. Gratis e-bok med steg-för-steg guide.
Patrik Björklund
April 3, 2024
Ledningssystem

Analoga och digitala ledningssystem - vad är skillnaden?

Upptäck hur ett digitalt ledningssystem kan förbättra effektivitet och kvalitet i din verksamhet. Gratis guide tillgänglig!
Patrik Björklund
March 7, 2024
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.