Vad är operationell riskhantering?

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
September 28, 2023
Ämne
Riskhantering
Vad är operationell riskhantering?

Operationell Riskhantering (ORM) är en avgörande komponent i ett företags övergripande strategi. Det rör sig om att identifiera, bedöma och hantera hot eller osäkerheter som kan negativt påverka företagets verksamhet. Internationella standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 31000 ger en robust ram för att implementera ett effektivt ORM-system.

Vad är operativ riskhantering enligt ISO-standarder?

Enligt ISO 9001, definieras operationella risker som potentiella förluster på grund av otillräckliga eller misslyckade interna processer, personer och system, eller yttre händelser. ISO 14001 fokuserar på operationella risker kopplade till miljöhantering, medan ISO 45001 koncentrerar sig på risker för arbetsmiljö och säkerhet.

ISO 31000, standarden för riskhantering, tillhandahåller en allmän ram för att identifiera, bedöma, hantera och kommunicera risker på alla nivåer och funktioner i en organisation. Denna standard ligger till grund för hur riskhantering ses och hanteras inom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Office setting

Varför är ORM viktigt?

ORM gör det möjligt för företag att proaktivt hantera osäkerheter som kan störa verksamheten. Det hjälper till att förebygga ekonomiska förluster, skydda företagets rykte, uppfylla lagar och regler, skydda miljön och arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Dessutom är ORM en integrerad del av ISO-standarder. ISO 9001 kräver att företag etablerar ett kvalitetsledningssystem som hanterar risker som påverkar produkt- eller tjänstekvalitet. ISO 14001 kräver ett miljöledningssystem som kontrollerar risker för miljön. ISO 45001 kräver ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet som hanterar risker för anställdas hälsa och säkerhet.

Hur implementerar man ORM enligt ISO-standarder?

  1. Identifiering: Identifiera specifika operationella risker som kan påverka ditt företag. Överväg både interna risker (som systemfel eller mänskliga fel) och externa risker (som regulatoriska förändringar eller naturkatastrofer).
  2. Bedömning: Utvärdera den potentiella effekten och sannolikheten för varje risk. Tilldela en riskpoäng baserat på denna bedömning. Använd även allvarlighetsgradsmatris för att göra bedömningen mer objektiv.
  3. Kontroll: Utveckla och implementera åtgärder för att kontrollera eller minska varje risk. Detta kan innebära att ändra affärsprocesser, implementera ny teknik eller ge ytterligare utbildning till personalen.
  4. Granskning: Granska och uppdatera riskbedömningen regelbundet. Detta säkerställer att ditt ORM-system förblir relevant och effektivt när ditt företag och den externa miljön utvecklas.

Vanliga misstag i ORM

Även om många företag förstår vikten av ORM, kan några vanliga misstag underminera dess effektivitet:

  1. Brist på specifika risker: Risker bör vara specifika för ditt företags verksamhet, tjänster och marknadsmiljö. Generiska risker som kan gälla för alla företag är mindre användbara.
  2. Dålig riskbedömning: Risker måste bedömas utifrån deras potentiella påverkan och sannolikhet. Utan kvantifierbara metriker eller kriterier för att bedöma dessa risker är det utmanande att prioritera dem effektivt.
  3. Ineffektiv riskägande: Tilldelning av ansvar för att hantera risker är avgörande. De tilldelade individer eller team måste dock ha nödvändig kunskap, resurser och myndighet.
  4. Otillräcklig riskminskning: Medan identifiering av risker är viktigt, ligger det verkliga värdet av ORM i att minska dessa risker. Riskreducerande åtgärder bör vara realistiska, genomförbara och effektiva.
  5. Otillräcklig övervakning och granskning: Risker förändras över tid. Regelbundet granskning och uppdatering av din riskbedömning säkerställer att ditt ORM-system förblir relevant och effektivt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är operativ riskhantering en grundläggande funktion för alla företag som hjälper till att säkerställa företagets hållbarhet och framgång.

Genom att följa riktlinjerna som tillhandahålls av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 kan företag implementera ett effektivt ORM-system som minimerar potentiella hot och maximerar möjligheterna till tillväxt och förbättring.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-9001

Skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001

Förstå skillnaderna mellan ISO 9000 och ISO 9001, två centrala standarder för kvalitetsledningssystem utvecklade av ISO - med helt olika syfte.
Patrik Björklund
October 20, 2023
Ledningssystem

Alla företag har ett ledningssystem – även om de inte erkänner det

Alla företag har ett ledningssystem, oavsett om de inser det eller ej. Denna artikel diskuterar problemen som kan uppstå med ett oorganiserat ledningssystem och ger råd om hur företag kan lösa problemen.
Patrik Björklund
August 16, 2023
Lagstiftningshantering

Lagstiftningshantering - En guide för ledningsgruppen

Lär dig hur ni som ledning behöver hantera lagstiftning och bevakning med denna steg-för-steg guide, inkluderar praktiska verktyg och metoder för ISO-standarder efterlevnad.‍
Patrik Björklund
October 23, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.