Vad behöver jag veta om ledningsgruppsmöten?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
May 15, 2023
Ämne
Ledningsgruppsmöten

Vad behöver jag veta om ledningsgruppsmöten?

Ledningsgruppen är en grupp med deltagare vilka representerar beslutsfattare inom organisationen. Fokus för ledningsgruppsmötet ligger alltid på företagets framgång, vilket innebär att varje beslut ska baseras på sann och trovärdig information om hur verksamheten fungerar.  

Om du vill veta mer om hur effektiva ledningsgrupper fungerar så kan du läsa igenom denna artikel. Den här artikeln handlar om vad effektiva ledningsgrupper behöver veta om möten i ledningsgruppen.

Effektiva ledningsgrupper skapar resultat
Ledningsgruppen är viktig för att utveckla företaget

Effektiva ledningsgrupper skapar resultat.

Ledningsgruppen driver verksamheten framåt

Ledningsgruppen är en viktig del av en organisation och har förmågan att överblicka det som händer i omvärlden, analysera utmaningar och prioritera utifrån verksamhetens mål och vision.  

Denna styrgrupp innehåller kompetenta personer med olika kunskaper och erfarenheter som samarbetar för att utveckla verksamheten. Ledningsgruppen ansvarar för organisationens styrelse och medarbetare att gemensamt driva verksamheten åt rätt håll i förhållande till organisationens strategi, policys, risker och mål.

En ledningsgrupp behöver tänka på genomförande av organisationsfrämjande strategier och verksamhet. Ett ledningsgruppsmöte kan vara ett möte där man diskuterar strategier, mål och verksamhet. Möten kan också diskutera olika frågor tillsammans som är viktiga för företaget.

Detta kännetecknar effektiva ledningsgruppsmöten

Ledningsgruppsmöten bör vara ett effektivt forum där mål, visioner och uppföljningar görs på ett strukturerat sätt.  

Ledningsgruppsmöten genomförs vanligtvis på månadsbasis dock minst 4 ggr/år i form av Ledningsgruppsmöten Kvartal (LK) varav ett av mötena utgör Ledningens Genomgång (LG).

Under LK och LG följer ledningsgruppen upp:

 • viktiga händelser i vår omvärld som kan påverka vår strategi och policys t.ex. ny lagstiftning samt
 • hur organisationen har presterat under det senaste kvartalet respektive året i förhållande till satta mål och handlingsplaner samt identifierade risker.

En ledningsgrupp skapar sammanhållning och kreativitet och binder samman verksamheten. Den utgör ett verktyg för att nå uppsatta mål och ett forum för kunskap och utveckling.  

Att ha tydliga mål för ledningsgruppen så att alla inte fokuserar på olika saker är viktigt. I en ordnad ledningsgrupp behöver det vara tydligt vad som ska göras, varför det är viktigt hur det genomförs effektivt samt hur vi följer upp tagna beslut.  

Följer ni ingen formell agenda för ledningsgruppsmöten är det viktigt att försöka att inte fastna i gamla surdegar eller revirtänkande. Glöm heller inte att validera besluten med andra ledare i organisationen innan de fattas om de är svåra att ändra.

Ledningens Genomgång

Ledningens genomgång behöver göras minst årligen
Ledningens genomgång ger en överblick

Ledningens genomgång är ett speciellt typ av ledningsgruppsmöte som ska genomföras minst en gång per år. Det är en avgörande del av ledningssystemet som har ansvar att få verksamheten att nå sina mål.

Ledningens genomgång innehåller vanligtvis en översikt över företagets strategi, budget, finansiella mål, produktutveckling, marknadsföring, kundrelationer, personal och andra relaterade ämnen. Det kan också innehålla en diskussion om aktuella projekt eller utmaningar som företaget står inför. Ledningen kommer också att gå igenom företagets långsiktiga planer för att nå de finansiella målen.

Ledningens genomgång behöver göras minst 1 gång per år

Exempel på agenda för ledningens genomgång kan inkludera:

 • Presentation av företagets strategi
 • Presentation av budget för kommande år
 • Uppdatering om produktutveckling och marknadsföring
 • Uppdatering om kundrelationer och kundservice
 • Uppdatering om personal och rekrytering
 • Uppdatering om företagets finansiella mål
 • Diskussion om aktuella projekt eller utmaningar
 • Uppdatering om långsiktiga planer.

Ledningens genomgång är ett bra forum för ledningen att diskutera och återkoppla till övriga ledare och medarbetare om företagets strategi och planer för framtiden. Det är också ett bra tillfälle för ledningen att diskutera företagets prestanda och problem som företaget står inför.

Månadsvisa ledningsgruppsmöten

Vid de månadsvisa ledningsgruppsmöten (L) har ledningsgruppen fokus på att följa upp:

 • Händelser i omvärlden t.ex. kopplat till kundbranscher,
 • Händelser inom verksamheten såsom registrerade kundsynpunkter och avvikelser av en allvarlighetsgrad 3:a eller högre,
 • Månadsbokslut
 • Handlingsplaner kopplade till organisationens mål

Vad är ledningsgruppens roll?

En ledningsgrupp är en grupp som är ansvarig för den övergripande ledningen och strategiska planeringen av en organisation.  

Ledningsgruppen ska fatta beslut på strategisk nivå och följa upp att organisationens mål och strategier uppfylls. Ledningsgruppen har också en viktig roll i att lära och utveckla organisationen, och man förväntas ofta att de är innovativa och tar ledningen när det gäller att utforma nya strategier. De ska också följa upp att alla anställda, även de som inte är direkt involverade i ledningsgruppen, arbetar mot samma mål.

Hur leder du effektivt en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen arbetar mot gemensamma mål
Ledningsgruppen binder samman företaget
 1. Skapa ett tydligt mål:  Definiera ett tydligt mål för gruppen som alla medlemmar kan stödja och sträva efter.
 1. Ge tydliga roller:  Förstärk ledarrollen och tilldela tydliga roller och ansvarsområden till varje medlem.
 1. Utforma ett rättvist beslutsfattande:  Säkerställ att alla medlemmar har en chans att delta aktivt i beslutsfattandet och att alla medlemmar respekterar varandras åsikter.
 1. Skapa en samarbetsorienterat miljö:  Inför en konstruktiv miljö som främjar kreativitet och samarbete.
 1. Ge återkoppling:  Ge återkoppling för att förbättra resultaten och motivera de anställda.
 1. Öka fokuset:  Fokusera på resultat och se till att alla medlemmar är överens om gruppens mål och prioriterar rätt uppgifter.
 1. Ta itu med problem:  Ta itu med eventuella problem eller frågor som uppstår så snart som möjligt.
 1. Uppmuntra delaktighet:  Uppmuntra alla medlemmar att delta aktivt i mötena och delta i diskussioner.
 1. Utvärdera:  Utvärdera gruppens resultat och förbättra processen efter behov.

Sammanfattning

Ledningsgruppen är en central del av en organisation och ansvarar för att fatta strategiska beslut och driva verksamheten framåt. Effektiva ledningsgruppsmöten är avgörande för att uppnå företagets mål och uppföljning av verksamheten. För att leda en ledningsgrupp effektivt, bör man definiera tydliga mål, tilldela roller och ansvarsområden, skapa en samarbetsorienterad miljö och fokusera på resultat.

Ledningens genomgång, som bör genomföras årligen, är en viktig del av ledningssystemet och ger en överblick över företagets strategi, budget, finansiella mål och andra relaterade ämnen. Månadsvisa ledningsgruppsmöten fokuserar på att följa upp händelser i omvärlden och verksamheten samt organisationens mål.

För att säkerställa en effektiv ledningsgrupp, bör man prioritera kommunikation, samarbete och kontinuerlig utvärdering av gruppens resultat. Uppmana alla medlemmar att aktivt delta i möten och diskussioner för att förbättra beslutsfattandet och skapa en inkluderande och engagerande arbetsmiljö.

Behöver ni stöd i arbetet? Hör av dig till oss på AmpliFlow idag!

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Policy

Vad är en verksamhetspolicy?

En verksamhetspolicy är ett krav för många företag men vad är det? Vad behöver den innehålla?
Joakim Stenström
January 24, 2023
ISO-Certifiering

Vanliga fällor vid ISO-certifiering: Så undviker du dem

Lär dig de vanligaste misstagen vid ISO-certifiering och hur du kan undvika dem för att spara både tid och pengar. Få insikter och praktiska tips.
Patrik Björklund
November 22, 2023
Ledningsgruppsarbete

Ledningsgruppen - Nyckeln till framgångsrik verksamhetsstyrning

Ledningsgruppens huvuduppgift är att styra verksamheten mot dess mål och vision genom att fokusera på strategi, ekonomi, organisation, kommunikation och hållbarhet. Ett effektivt ledningssystem stödjer ledningsgruppen och säkerställer att organisationen når sina mål och skapar värde.
Joakim Stenström
May 14, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.