Hur ofta uppdateras ISO-standarder och hur påverkar det mitt företag

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
September 27, 2023
Ämne
ISO-standarder
Hur ofta uppdateras ISO-standarder och hur påverkar det mitt företag

ISO-standarder är en samling internationella specifikationer som syftar till att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet inom en rad olika områden. Från tillverkningsprocesser till miljöledningssystem, dessa standarder är utformade för att ge företag och organisationer ett ramverk för bästa praxis.

I genomsnitt granskas varje ISO-standard minst en gång var femte år för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och effektiva. Denna process kallas 'systematisk granskning' och kan resultera i att standarden bekräftas (det vill säga ingen ändring), revideras eller dras tillbaka.

Detta betyder inte nödvändigtvis att standarderna ändras var femte år - vissa kan förbli oförändrade i flera decennier medan andra kan behöva frekventa uppdateringar på grund av snabba tekniska framsteg eller nya forskningsresultat.

För företag som använder ISO-standarder i sin verksamhet innebär detta att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar. Om en standard som ditt företag följer revideras, måste du kanske justera dina interna processer eller produkter för att fortsätta uppfylla kraven i standarden.

När ISO beslutar om att revidera en standard ges det oftast en övergångsperiod under vilken företag kan anpassa sina system och processer till den nya versionen. Det är därför viktigt att ha en process på plats för att övervaka eventuella ändringar i de standarder du följer och vidta nödvändiga åtgärder för att implementera dessa ändringar.

Att hålla sig uppdaterad om ISO-standarder och aktivt arbeta med att implementera dem kan ge ditt företag en rad fördelar. Det kan bidra till att förbättra kvaliteten på dina produkter och tjänster, öka effektiviteten i dina processer och stärka ditt rykte som en ansvarsfull aktör. På längre sikt kan det även bidra till högre kundnöjdhet, lägre kostnader och ökad konkurrenskraft.

Utmaningen för många företag är att hålla sig uppdaterade med alla ändringar och anpassningar som krävs när nya standarder införs eller befintliga revideras. Företag kan behöva investera tid och resurser i att utbilda personal, uppdatera system och processer samt genomföra interna revisioner för att säkerställa överensstämmelse.

Det finns emellertid professionella konsultföretag som specialiserar sig på ISO-standarder och kan hjälpa till med denna process. Dessa konsulter har expertkunskap om ISO-standarder och kan erbjuda rådgivning och stöd i alla aspekter av implementeringen, från inledande utvärdering till löpande övervakning av överensstämmelse.

Att vara proaktiv i hanteringen av ISO-standarder kan ge ditt företag en konkurrensfördel. Det visar att du tar kvalitet, säkerhet och effektivitet på allvar, vilket kan öka kundtillit och lojalitet. Dessutom kan det hjälpa dig att uppfylla lagkrav, undvika böter eller andra straff för icke-efterlevnad samt öppna upp nya affärsmöjligheter genom att visa att du möter internationella standarder.

Sammanfattningsvis är regelbunden uppdatering av ISO-standarder avgörande för att de ska fortsätta vara relevanta och effektiva. Det är viktigt för företag att hålla sig informerade om dessa ändringar och att ha en process på plats för att anpassa sig efter dem. Genom att göra detta kan företag säkerställa att de upprätthåller höga kvalitetsnivåer, uppfyller lagkrav och förbättrar sin konkurrenskraft.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022
Krishantering

Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Krishantering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är avgörande för att säkerställa kvalitet, miljöansvar och säkerhet i organisationer. Genom att identifiera risker, planera för krishantering och fokusera på nödlägesberedskap skapas en effektiv strategi för att hantera kriser.
Joakim Stenström
May 15, 2023
ISO 27001

Varför ISO 27001 inte bara är en fråga för IT-chefen

Utforska varför ISO 27001 inte bara är en IT-chefs ansvar, utan kräver engagemang från hela ledningen för att skapa en effektiv säkerhetskultur.
Patrik Björklund
October 14, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.