Förstå ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
March 8, 2024
Ämne
ISO-standarder
Förstå ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001


Nedan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001, 14001 och 45001 - Den ultimata guiden". Ladda ner hela e-boken gratis här.


I detta kapitel kommer vi att ge en översikt över de viktigaste begreppen du behöver känna till samt de tre ISO-standarderna som vi fokuserar på i denna e-bok:

- ISO 9001 för kvalitetsledning

- ISO 14001 för miljöledning

- ISO 45001 för arbetsmiljöledning

ISO-standarder

Vad är certifiering?

En standard är kort sagt en samling av kunskap inom ett specifikt område som är lokalt eller internationellt erkänd.

En certifiering mot en standard innebär att ni kan visa upp bevis (certifikat) att ni följer en viss ISO-standard. Detta certifikat utfärdas av ett oberoende certifieringsorgan efter att en extern revisor har granskat verksamheten.

En extern revisor är en kvalificerad individ från ett certifieringsorgan som inte är anställd av företaget som ska certifieras eller de som etablerat ledningssystemet. Deras uppgift är att granska företagets ledningssystem för överensstämmelse med specifika ISO-standarder. De kontrollerar bland annat om företaget har implementerat alla nödvändiga processer och kontroller för att säkerställa kvalitet, säkerhet, miljöpåverkan etc., beroende på vilken standard det handlar om.

ISO - Vad är det?

Ett certifieringsorgan är en oberoende organisation som utfärdar certifikat till företag efter att ha genomfört en revision. Som exempel skiljer vi oss på AmpliFlow från dessa genom att vi hjälper företag med allt från utbildning till utformning av processer, dokumentation, införande av IT-verktyg och interna revisioner inför den externa revisionen. Vi är ett stöd genom hela processen, från idé till certifiering - men vi utför inte den sista pusselbiten - utfärdandet av certifikatet. Med hjälp av experter som oss och våra IT-verktyg blir det lättare att uppnå och bibehålla certifiering och samtidigt säkerställa högsta möjliga kvalitet i ert arbete jämfört med att genomföra hela arbetet själv.

Ofta tänker vi direkt på ISO när vi hör ordet standard. ISO (International Organization for Standardization) är en oberoende, icke-statlig

internationell organisation som samlar experter för att utveckla globala standarder.

Standarder

Listan på standarder du kan certifiera ett ledningssystem inom kan göras lång och ISO är

inte de enda som ger ut standarder, det finns många fler och att välja rätt standard från rätt organ kan vara knivigt.

Exempelvis är ISO 9001 en standard för kvalitetsledning som betonar kundfokus och ger

ett gemensamt språk för att arbeta tillsammans som ett team, medan ISO 14001 är en

standard för miljöledning.

För att göra det möjligt för en revisor att bedöma olika bolag inom olika branscher har

kunskapen i en standard omvandlats till ett antal krav som den externa revisorn kan se om

ert ledningssystem (och ni som företag) uppfyller eller inte - oavsett vad ni är för typ av

organisation.

ISO 9001 - Kvalitet

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en internationellt erkänd standard som specificerar krav på ett kvalitetsledningssystem. Det är en vägledning utvecklad för att hjälpa företag och organisationer att säkerställa att de uppfyller behoven hos kunderna samt andra intressenter, samtidigt som de följer lagar och regler som gäller för produkten eller tjänsten.

Vad innebär det?

Implementeringen av ISO 9001 i din organisation innebär att du engagerar dig i ett systematiskt tillvägagångssätt för hanteringen av verksamheten. Kärnan i denna standard är en stark kundorientering, vilket innebär att hela din verksamhet ska fokusera på att uppfylla kundernas behov och förväntningar.

De 7 ledningsprinciperna

ISO 9001 standarden baseras på sju ledningsprinciper, vilka utgör grunden för ett effektivt kvalitetsledningssystem. Dessa principer inkluderar kundfokus, ledarskap, engagemang från medarbetare, processorientering, ständiga förbättringar, faktabaserade beslutsprocesser samt goda relationer med leverantörerna.

Tillämpning

Genom att tillämpa dessa principer kan du skapa en arbetskultur där alla inom organisationen strävar mot samma mål – högre kvalitet och större kundnöjdhet. Detta kan leda till ökad konkurrenskraft samt stärkt varumärke.

Kontinuerlig förbättring

Kom ihåg att ISO 9001 inte bara handlar om att ha effektiva processer och rutiner på plats. Den handlar också om kontinuerlig förbättring. Detta innebär att du konstant ska söka efter sätt att göra det du gör ännu bättre – oavsett om det är fråga om hur du utvecklar dina produkter eller tjänster, eller hur du hanterar interna processer.

Processorientering

Processorienteringen inom ISO 9001 innebär också att alla delar av organisationen ses som sammankopplade delar i en helhet. Genom detta synsätt kan organisatoriska problem identifieras snabbare och åtgärdas mer effektivt.

Allt detta bidrar till den övergripande framgången hos din organisation. Med ISO 9001 får du verktygen för att driva din verksamhet på ett mer strukturerat och effektivt sätt - alltid med fokus på högre kvalitet och större kundnöjdhet.

ISO 14001 - Miljö

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem. Den ger ett praktisk ramverk för att planera, genomföra och övervaka miljöledning i din verksamhet.

Vad innebär det?

Syftet är att hjälpa organisationer att identifiera, hantera och kontrollera miljöpåverkan. Med "miljöpåverkan" avses de komponenter av din verksamhet, produkter eller tjänster som kan påverka miljön. Detta kan vara utsläpp till atmosfären, förorening av vatten eller användningen av naturresurser.

Processen

Processen innefattar identifiering av relevanta lagkrav, bedömning av verksamhetens nuvarande prestanda mot dessa krav, upprättande av mål och handlingsplaner samt genomförande och övervakning åtgärder.

Fördelar

Genom att implementera ISO 14001 kan din organisation dra nytta av flera fördelar. För det första underlättar det skapandet av en systematisk metod för att hantera och minska negativ miljöpåverkan. Genom att fastställa ansvar och mål får du en klar bild över vad som behövs göras för att uppnå dessa mål, och genom regelbunden övervakning och mätning kan du säkerställa att dina insatser ger de önskade resultaten.

För det andra bidrar standarden till juridisk efterlevnad. ISO 14001 kräver att du har en process på plats för att identifiera relevanta lagkrav samt andra obligatoriska krav som gäller dina miljöpåverkande aspekter. Detta inkluderar inte bara lagkrav utan också krav från intressenter såsom kunder eller det lokala samhället.

För det tredje kan ISO 14001 stärka varumärket för din organisation och bygga upp förtroende hos intressenterna. Genom att visa ett engagemang i miljömässiga frågor stärker du din position på marknaden samtidigt som du uppfyller växande krav från kunder, myndigheter samt samhället i stort när det gäller hållbarhet.

Effekten

Det är värt att notera att framgång inte kommer omedelbart – införandet av nya processer och ändringen av beteenden inom organisationen tar tid. Men med tiden kommer framsteg märkas – kostnadseffektiviteten ökar genom effektivare användning av resurserna, risken för juridiska problem minskar genom bättre efterlevnad samt anseendet bland intressenter ökar tack vare ditt tydliga engagemang i miljön.

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är standard som ger riktlinjer för att skapa, implementera och underhålla ett effektivt arbetsmiljöledningssystem. Den syftar till att hjälpa organisationer att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda, samtidigt som den bidrar till att uppfylla lagkrav.

Krav

Standarden innehåller krav för att identifiera, hantera och kontinuerligt förbättra arbetsmiljöns säkerhet. Detta inkluderar allt från att bedöma risker och möjligheter, till att etablera operationella processer och kontrollåtgärder. När ni använder ISO 45001 i er organisation kommer ni hela tiden sträva efter att minska arbetsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar.

Ledningens engagemang

ISO 45001 kräver ett starkt engagemang från ledningen. Ni som ledare har ansvaret för arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Genom proaktivt engagemang kan ni främja en stark kultur av säkerhet i organisationen.

Kontinuerlig Förbättring

Ett annat viktigt aspekt av ISO 45001 är dess fokus på kontinuerlig förbättring. Standarden kräver att ni regelbundet granskar era system och processer för arbetsmiljöledning, med målet att ständigt göra dem bättre. Detta kommer inte bara bidra till en mer säker arbetsplats, det kan också leda till ökad produktivitet.

Mer än lagar

Att arbeta med ISO 45001 innebär mer än bara att uppfylla lagkrav. Det är ett strategiskt verktyg som kan hjälpa er organisation att nå framgång genom optimal hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Effekten

ISO 45001 kräver att organisationen identifierar och hanterar potentiella risker på arbetsplatsen, etablerar mätbara arbetsmiljömål och utvecklar planer för att uppnå dessa. Detta ska stödjas av operationella processer för både rutinmässiga och icke-rutinmässiga aktiviteter. Standarden betonar vikten av kontinuerlig förbättring genom regelbunden övervakning och granskning av arbetsmiljölednings-systemet, samt åtgärder vid avvikelser och incidenter. Allt detta ska dokumenteras korrekt. Dessutom är arbetstagarnas deltagande kritiskt, med konsultation vid utformningen av policys och planer, deltagande i riskbedömningar och beslutsprocesser samt medverkan vid implementering av förändringar.

Ovan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001, 14001 och 45001 - Den ultimata guiden". Ladda ner hela e-boken gratis här.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-standarder

Hur ofta uppdateras ISO-standarder och hur påverkar det mitt företag

Lär dig hur regelbundna uppdateringar av ISO-standarder påverkar ditt företag och varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Utforska fördelarna med att implementera dessa standarder och hur de kan förbättra din verksamhets effektivitet och konkurrenskraft.
Joakim Stenström
September 27, 2023
Managementkonsult

ISO certifiering ska göra dig bättre - inte bara uppfylla krav

Förändra synen på ISO-certifiering med AmpliFlow. Mer än certifiering, det är en struktur för kontinuerlig förbättring av din verksamhet.
Patrik Björklund
October 22, 2023
ISO-standarder

Varför du bör överväga en ISO-standard istället för att effektivisera själv

Lär dig varför ISO-standarder kan vara mer fördelaktiga än intern effektivisering för ditt företag.
Patrik Björklund
October 25, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.