Hantering av avvikelser - Ett steg mot framgång

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 8, 2023
Ämne
Avvikelsehantering

För att förstå varför avvikelsehantering är viktigt behöver vi först veta vad en avvikelse är. Enligt ISO 9000-standarden definieras en avvikelse som "icke-uppfyllelse av ett krav".

Inom företagsvärlden kan detta vara något så enkelt som ett fel i en process, bristande efterlevnad av företagets policy eller mer komplext som misslyckade kvalitetskontroller. Kort sagt, det är när något i verksamheten inte går som planerat.

När vi nu har identifierat vad en avvikelse är, kommer vi till frågan om varför den bör ”hanteras” och vad hantering innebär. Många VD:ar och chefer kanske hellre vill fokusera på att utveckla nya produkter eller öka försäljningen istället för att fokusera på det som är fel. Men här är saken - att hantera avvikelser kan faktiskt hjälpa dig att göra båda delarna mer effektivt.

Varför?

Avvikelsehantering handlar inte bara om att rapportera fel, det handlar om att identifiera var och hur dessa fel uppstod, så att de kan förebyggas i framtiden. Detta innebär kontinuerlig förbättring och effektivisering av processer vilket leder till högre produktivitet och effektivitet – något som alla företag strävar efter.

Här är några skäl till varför du bör investera tid och resurser i din organisations avvikelsehanteringsprocess:

Identifiering av svagheter

Genom att rapportera och följa upp avvikelser kan du identifiera svagheter i dina processer eller system. Kanske finns det ett problem med din leverantör, eller kanske behöver en viss process förfinas. Avvikelsehantering hjälper dig att upptäcka dessa problem och åtgärda dem.

Förbättring av produktkvalitet

Genom att identifiera och åtgärda avvikelser kan du förbättra kvaliteten på dina produkter eller tjänster. Om du till exempel har haft problem med produktdefekter, kan du genom att identifiera orsaken till dessa defekter vidta åtgärder för att förhindra dem i framtiden.

Ökad kundnöjdhet

Genom att proaktivt hantera avvikelser kan du öka kundnöjdheten. När kunderna ser att du tar deras feedback på allvar och vidtar åtgärder för att lösa eventuella problem, kommer det att öka deras förtroende för ditt företag.

Minskade kostnader

Att hantera avvikelser effektivt kan hjälpa dig att minska kostnaderna associerade med omarbetning, returer och garantikrav.

Ökad lönsamhet

Slutligen, genom att förbättra dina processer, produktkvalitet och kundnöjdhet samtidigt som du minskar kostnaderna, kommer detta oundvikligen leda till större lönsamhet.

Effektiv avvikelsehantering

En effektiv avvikelsehantering kräver en kultur av öppenhet och ansvar. Alla inom organisationen bör känna sig bekväma med att rapportera avvikelser, och ledningen bör uppmuntra detta beteende. Det är också viktigt att ha en tydlig process på plats för hur avvikelser skall rapporteras, utvärderas och åtgärdas.

I slutändan handlar avvikelsehantering inte om att följa ISO-standarder eller någon annan form av externa krav. Det handlar om att sträva efter ständig förbättring och excellens i allt du gör.

Avvikelsehantering handlar om att lära sig av misstag och använda dessa lärdomar för att förbättra din verksamhet. Genom att investera tid och resurser i att identifiera, rapportera och hantera avvikelser kan du skapa en kultur av ständig förbättring som bidrar till företagets framgång.

Skillnaden (eller likheten) mellan avvikelser, kundklagomål, riskobservationer, mål och förbättringsförslag

Avvikelser, kundklagomål, riskobservationer, mål och förbättringsförslag är alla olika aspekter av samma process - strävan efter ständig förbättring.

Avvikelser är när något i verksamheten inte går enligt planen eller standarden. Kundklagomål är ofta resultatet av en avvikelse som påverkar slutprodukten eller tjänsten.

Riskobservationer innebär att identifiera potentiella problem innan de blir till avvikelser. Det kan handla om att förutse och förebygga möjliga problem i framtidens arbetsflöden, processer eller produkter.

Mål och förbättringsförslag syftar till att ta organisationen till en högre nivå genom att sträva efter ständig utveckling, oavsett om det finns avvikelser eller inte. Målen kan vara baserade på tidigare avvikelser, riskobservationer eller kundklagomål, men de kan också vara fristående initiativ för att driva verksamheten framåt.

Alla dessa delar spelar en viktig roll i företagets framgång. Genom att ha effektiva system på plats för hantering av varje aspekt kan du minimera riskerna och maximera din potential för tillväxt och framgång.

Förståelsen att alla dessa delar är lika viktiga hjälper organisationen att skapa en kultur där alla medarbetare arbetar mot samma mål – kontinuerlig förbättring och excellens.

Du kör inte bil genom att kolla i backspegeln

Att köra bil genom att ständigt titta i backspeglarna skulle vara en katastrof. På samma sätt kan ett företag inte bara hantera sin verksamhet baserat på vad som har hänt tidigare. Företaget måste istället se framåt, planera för framtiden och försöka förutse potentiella problem och möjligheter.

Men precis som backspeglar är nödvändiga för att köra säkert, så är det viktigt att lära av tidigare misstag och framgångar inom ditt företag. Där spelar avvikelsehantering och riskobservationer en viktig roll. De hjälper dig att identifiera problem och möjligheter baserat på tidigare erfarenheter, vilket kan ge dig information om hur du bör navigera i framtiden.

Backspeglar ger dig också information om vad som händer bakom dig just nu, vilket kan vara avgörande för dina nästa steg. På samma sätt ger kundklagomål och feedback dig realtidsinformation om hur ditt företag presterar, vilket kan påverka dina beslut om framtida strategier och åtgärder.

Målen och förbättringsförslagen går då att se som framrutan i din bil - de ger dig riktning och hjälper dig att fokusera på vägen framåt. Genom att ha klara mål och initiera åtgärder för ständig förbättring kan du säkerställa att ditt företag fortsätter att röra sig framåt mot framgång.

Så, även om du inte kan (eller bör) köra ditt företag genom att bara titta i backspeglarna, spelar de en viktig roll för att hjälpa dig att navigera framåt. Genom att kombinera lärdomar från det förflutna med en tydlig vision för framtiden kan du skapa en kultur av ständig förbättring och excellens som driver din verksamhet mot framgång.

Dokumentationen

Diskussioner och möten kan vara effektiva sätt att identifiera problem, brainstorma lösningar och ta fram nya idéer. Men det finns flera anledningar till varför det också är viktigt att journalföra och dokumentera avvikelser, riskobservationer, kundklagomål, mål och förbättringsförslag.

Spårbarhet

Genom att journalföra avvikelser och andra aspekter av din verksamhet skapar du en spårbarhetskedja. Detta innebär att du kan gå tillbaka och se exakt när ett problem uppstod, vem som rapporterade det, vad som gjordes för att lösa det och hur effektivt lösningen var. Spårbarhet kan också hjälpa dig att identifiera mönster över tid.

Ansvar

När du dokumenterar avvikelser eller andra åtgärder skapar du en tydlig linje för ansvar. Det blir klart vem som är ansvarig för vad, vilket kan bidra till snabbare lösningar på problem och effektivare processer.

Lärande

Genom att dokumentera dina processer, både de som fungerar bra och de som behöver förbättras, skapar du en kunskapsbas inom din organisation. Detta kan vara ovärderligt när nya anställda kommer ombord eller när du vill dela bästa praxis inom teamet.

Kontinuitet

Dokumentation säkerställer kontinuitet om någon lämnar organisationen eller om det uppstår andra förändringar. Utan dokumentation kan viktig information och lärdomar gå förlorade.

Kvalitetskontroll

Journalföring av avvikelser och kundklagomål ger dig konkreta data att analysera. Denna information kan användas för att förbättra kvaliteten på dina produkter eller tjänster, effektivisera dina processer och öka kundnöjdheten.

Sammanfattningsvis är kommunikation viktigt, men det räcker inte alltid. Att journalföra och dokumentera din verksamhet bidrar till spårbarhet, ansvar, lärande, kontinuitet och kvalitetskontroll – alla nyckelkomponenter i en framgångsrik organisation.

Vanliga misstag

När det gäller avvikelsehantering finns det några vanliga misstag som organisationer ofta gör. Här är några av dem:

Ignorerar avvikelser

Ett av de största misstagen en organisation kan göra är att helt enkelt ignorera avvikelser. Oavsett om det beror på brist på tid, resurser eller bara en ovilja att erkänna att något har gått fel, kan detta leda till större problem längre fram.

Saknar systematisk process

En annan vanlig fel är bristen på en systematisk process för att hantera avvikelser. Utan en tydlig process kan det vara svårt att effektivt identifiera, rapportera och lösa problem.

Dålig kommunikation

Kommunikation spelar en nyckelroll i avvikelsehantering. Om medarbetarna inte känner sig bekväma med att rapportera problem, eller om ledningen inte kommunicerar effektivt om hur dessa problem ska hanteras, kan detta leda till missförstånd och ineffektivitet.

Brist på uppföljning

Slutligen är bristen på uppföljning ett annat vanligt misstag. Att identifiera och rapportera en avvikelse är bara första steget. Det är lika viktigt att följa upp och se till att lämpliga åtgärder vidtas för att lösa problemet.

Silotänk och suboptimering

Ett annat vanligt misstag i avvikelsehanteringen är silotänk och suboptimering. Detta betyder att olika avdelningar eller team inom organisationen inte samarbetar effektivt, vilket kan leda till att de bara fokuserar på sina egna specifika områden och missar helhetsperspektivet. Detta kan i sin tur leda till ineffektivitet och en misslyckad hantering av avvikelser.

Silotänk kan också skapa konflikter mellan olika delar av organisationen, eftersom varje avdelning eller team kan ha olika prioriteringar och mål. I stället för att arbeta mot gemensamma mål, kan de börja konkurrera med varandra, vilket kan vara skadligt för hela organisationens framgång.

Suboptimering å andra sidan innebär att man fokuserar för mycket på att förbättra en viss del av processen utan att ta hänsyn till hur det påverkar hela systemet. Detta kan leda till att vissa delar av processen blir mycket effektiva, medan andra delar blir ineffektiva.

För att undvika dessa misstag är det viktigt att organisationer främjar ett klimat av samarbete och öppen kommunikation. Alla bör vara medvetna om organisationens övergripande mål och hur deras individuella arbete bidrar till dessa mål. Dessutom bör det finnas en systematisk process på plats för hantering av avvikelser, inklusive tydlig kommunikation, uppföljning och ständig förbättring.

Slutsats

Avvikelsehantering är inte bara en defensiv mekanism för att hantera problem efter att de har uppstått, utan det är också en kraftfull drivkraft för proaktiv förbättring och innovation. När företagsledare omfamnar en kultur av öppenhet ochvar, där varje avvikelse är en möjlighet att lära och utvecklas, omvandlas dessa "problem" till värdefulla insikter som kan driva verksamheten framåt.

Genom att integrera avvikelsehantering med ett helhetsperspektiv på risker, kundfeedback och kontinuerliga förbättringsprocesser, utrustar du ditt företag med verktygen för att inte bara reagera på förändringar, utan också att förutse dem och agera strategiskt. Detta skapar en dynamisk organisation som inte bara är ISO-certifierad utan också redo att möta framtida utmaningar och utnyttja nya möjligheter.

Så ta steget bort från att bara "fixa vad som är trasigt" och rör dig mot att bygga en robust, framåtblickande kultur som ser avvikelsehantering som en central del av affärsstrategin. Denna strategi kommer att engagera dina anställda, öka kundnöjdheten, minska kostnaderna och, viktigast av allt, säkerställa att ditt företag inte bara överlever utan blomstrar i den ständigt föränderliga affärsvärlden.

Ta gärna ett möte med oss för att fördjupa din förståelse av hur avvikelsehantering kan bli en katalysator för framgång i din organisation och upptäck verktyg och strategier som kan transformera dina utmaningar till fördelar. Låt oss göra avvikelsehantering till en del av din framgångshistoria!

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Digitala Ledningssystem

Vad är ett digitalt ledningssystem?

Ett digitalt ledningssystem är en modern och effektiv metod för att styra och effektivisera en organisations processer och verksamhet. Genom att integrera IT-verktyg och smarta funktioner skapas ett levande och användarvänligt system som stödjer certifieringar och ständiga förbättringar.
Patrik Björklund
May 17, 2023
Processkartläggning

Processkartläggning 101: Lär dig att skapa tydliga och effektiva processkartor med vår guide

Läs hur AmpliFlows unika modell för processkartläggning, baserad på 20 års samlad expertis, gör vi det enklare än någonsin att kartlägga ditt företags processer. Börja redan idag och se hur du kan förbättra effektiviteten inom din organisation.
Patrik Björklund
September 29, 2023
ISO-standarder

Varför du bör överväga en ISO-standard istället för att effektivisera själv

Lär dig varför ISO-standarder kan vara mer fördelaktiga än intern effektivisering för ditt företag.
Patrik Björklund
October 25, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.