Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 9, 2023
Ämne
Arbetsmiljö
Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

En säker och hälsosam arbetsmiljö är inte bara en moralisk skyldighet - det är också en laglig en.

I Sverige regleras detta av arbetsmiljölagen, en omfattande lagstiftning som syftar till att skydda arbetstagares hälsa, säkerhet och välbefinnande.

Men vad innebär lagen egentligen och hur kan ditt företag se till att ni följer den? Låt oss ta en djupdykning i ämnet.

Arbetsmiljölagen, som trädde i kraft 1977 och kan hittas här, gäller alla arbetsplatser i Sverige, oavsett storlek eller bransch.

Dess huvudprinciper inkluderar arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall, att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att samverka med arbetstagarna i dessa frågor.

Checklista för att följa arbetsmiljölagen


För att förstå och följa arbetsmiljölagen effektivt, här är några steg att följa:

1. Utbildning:

- Sök information och utbildning om arbetsmiljölagen och relaterade områden. Det kan inkludera arbetsmiljöns fysiska aspekter, såsom ergonomi och säkerhetsprocedurer, samt psykosociala aspekter, som arbetsbelastning, arbetsstress och konflikthantering.
- Genomför utbildningar för alla i företaget, inklusive ledning, chefer och anställda.
- Se till att alla förstår sina rättigheter och skyldigheter enligt lagen.

2. Riskbedömning:

- Samla information om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Notera vad som kan orsaka skador eller ohälsa.
- Gör en lista över alla potentiella risker, både fysiska och psykosociala.
- Bedöm varje risk baserat på sannolikheten att den skulle inträffa och dess potentiella konsekvenser.
- Prioritera riskerna baserat på deras bedömning.

3. Åtgärdsplan:

- För varje identifierad risk, ta fram en åtgärdsplan för att eliminera eller minska risken.
- Inkludera specifika steg för att genomföra varje åtgärd, vem som är ansvarig och en tidsplan för genomförandet.
- Gör en plan för att följa upp och utvärdera effektiviteten av varje åtgärd.

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete:

- Utse en person eller ett team som ansvarar för arbetsmiljöarbetet.
- Skapa en rutin för regelbundna riskbedömningar och uppföljningar.
- Genomför regelbundna utvärderingar av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet, och gör nödvändiga justeringar baserat på resultaten.

5. Dokumentation och incidentrapportering:

- Skapa ett system för att dokumentera allt arbetsmiljöarbete.
- Dokumentera varje riskbedömning, åtgärdsplan och uppföljning.
- Dokumentera alla incidenter och olyckor, inklusive vad som hände, varför det hände och vilka åtgärder som togs. Rapportera dessa incidenter till rätt myndigheter, enligt lagens krav.

6. Kommunikation och delaktighet:

- Skapa kanaler för kommunikation och feedback kring arbetsmiljöfrågor.
- Uppmuntra anställda att delta i arbetsmiljöarbetet, till exempel genom att bidra med feedback eller delta i riskbedömningar.
- Se till att alla anställda är medvetna om de risker som finns på arbetsplatsen och de åtgärder som vidtas för att hantera dem.

7. Använd skyddsombud:

- Utse ett skyddsombud och se till att de får nödvändig utbildning och information.
- Inkludera skyddsombudet i arbetsmiljöarbetet, till exempel genom att konsultera dem vid riskbedömningar och åtgärdsplanering.
- Ge skyddsombudet möjlighet att utöva sina rättigheter, till exempel genom att ge dem tillgång till arbetsplatsen och möjlighet att delta i beslut som rör arbetsmiljön.

8. Sök expertis när det behövs:

- Om du stöter på problem eller om du är osäker på något om arbetsmiljölagen, tveka inte att söka extern hjälp. Detta kan vara juridisk rådgivning eller konsultation från en arbetsmiljöexpert.

Genom att följa denna checklista kan ditt företag säkerställa att ni följer arbetsmiljölagen och skapar en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Kom ihåg, en god arbetsmiljö är inte bara bra för era anställda - den är också bra för er verksamhet.

Om du vill ha mer information om hur du kan förbättra din arbetsmiljö och följa arbetsmiljölagen med smarta IT-system och/eller expertrådgivning, kontakta oss idag.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-standarder

ISO 9001 och ISO 14001 - Inte bara för jättar, utan även för de mindre och entreprenörsdrivna

ISO 9001 och ISO 14001-certifieringar är inte bara för stora företag, utan även för mindre entreprenörsdrivna bolag. Implementering av dessa standarder kan förbättra verksamheten, attrahera kunder och öka konkurrenskraften. De är flexibla och anpassningsbara, vilket gör dem lämpliga för alla företag, oavsett storlek eller bransch.
Patrik Björklund
May 19, 2023
ISO-9001

"ISO 9001? Åh nej, inte mer papper och dokumentation!"

ISO 9001 är en internationell standard som hjälper företag att förbättra sina processer, öka kundnöjdhet, skapa en kultur av ständig förbättring och bygga förtroende med kunder och leverantörer. Det handlar om mycket mer än dokumentation, och fokuserar på riskbaserat tänkande, medarbetarengagemang och flexibilitet för att passa olika företag.
Patrik Björklund
May 18, 2023
Processkartläggning

Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Processkartläggning är ett sätt att tydliggöra de processer som är viktiga för att uppnå företagets strategiska mål och är en viktig del av arbetet inför en certifiering inom ISO 9001
Patrik Björklund
November 3, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.