Att etablera ett certifierbart ledningssystem

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
April 3, 2024
Ämne
Ledningssystem

Nedan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001, 14001 och 45001 - Den ultimata guiden". Ladda ner hela e-boken gratis här.

Att bygga ett ledningssystem är en spännande process som, när den genomförs korrekt, kan förbättra effektiviteten, kvaliteten och lönsamheten i din verksamhet.

Att etablera ett ledningssytem är dock en stor förändring som påverkar alla människor i hela bolaget. Ta det därför steg för steg för att säkerställa att organisationen kan anpassa sig, förstå vikten av varje aspekt och börja arbeta i enlighet med de nya arbetssätten.

Råd från Joakim Stenström

Inför ett projekt

Starten

Innan vi påbörjar ett projekt, är det viktigt att vi har en tydlig plan, korrekta verktyg och etablerade processer för kommunikation. Dessa grundläggande delar kommer inte bara hjälpa oss att effektivt genomföra vårt nuvarande projekt, men också ge oss en stabil grund för framtida projekt.

Här är ett par hygienfaktorer som ni behöver ha på plats innan projektet startas:

Planera

Vi behöver en tydlig plan för hur arbetet ska utföras. Och framför allt, vad vi ska göra om saker och ting inte går som planerat.

- Identifiera projektets omfattning och mål.

- Identifiera alla projektintressenter, inklusive teammedlemmar, ledning, kunder och leverantörer.

- Definiera de huvudsakliga uppgifterna och aktiviteterna som krävs.

- Utse en projektledare och andra nyckelroller i teamet.

- Fastställ tidsplan och viktiga milstolpar för projektet.

- Planera redan nu in tider för regelbundna möten eller workshops för projektet för att diskutera framsteg, utmaningar och lösningar.

- Etablera en budget uppföljningsprocess för projektet.

- Skapa en kommunikationsplan för att engagera intressenterna i olika stadier av projektet.

Sätt upp verktyg och processer för intern och extern kommunikation

- Välj lämpliga verktyg för intern kommunikation inom teamet (t.ex., e-post, Slack eller Microsoft Teams).

- Etablera standardiserade processer för att kommunicera till projektets intressenter (t.ex., regelbundna uppdateringar via e-post, intranät, teams).

- Implementera en struktur och arbetssätt för ert intranät i plattformar som SharePoint eller Confluence så att projektet löpande kan dokumentera publicerad information allteftersom förändringar görs i verksamheten.

Har vi dessa saker på plats kan vi nu inleda vårt projekt för att etablera ett certifierbart lednings-system, samtidigt som vi har en bra grund även för andra projekt bolaget tar sig an.

Projektprocessen

Introduktion till ISO-projektet: Börja med att ge en introduktion till projektet för all personal. Detta innefattar en presentation av ISO-standarderna och hur de kommer att implementeras i organisationen.

Etablering/anpassning av intranät: Etablera eller anpassa befintligt intranät och gör översyn av samarbetsstrukturen i Microsoft Teams/Slack för att säkerställa effektiv internkommunikation och samarbete inom projektet.

Informations- och dokumentstyrning: Implementera en struktur för informations- och dokumentstyrning i enlighet med ISO-standarderna.

Intressentanalys: Skapandet av en intressentanalys en av de första aktiviteterna som genomförs. Där identifieras, analyseras och hanteras intressenters intressen och förväntningar.

Processkartläggning: Ledningsgruppen tillsammans med all personal kartlägger organisationens processer och hur de relaterar till ISO-standarderna.

Kundkravshantering: Försäljningschefen och säljarna etablerar processer för att effektivt hantera kundkrav och säkerställa att dessa uppfylls i enlighet med ISO-standarderna.

Kompetenshantering: HR-ansvarig och chefer säkerställer att kraven på att säkra kompetens i företaget från ISO-standarderna uppfylls.

Hantering av avvikelser och förbättringsförslag: Ledningsgruppen etablerar processer för att hantera och följa upp avvikelser och förbättringsförslag. Etablering av en allvarlighetsgradsmatris för att gradera avvikelser, risker, m.m.

Hantering av kundsynpunkter och reklamationer: Säljare och all personal etablerar processer för att hantera och följa upp kundsynpunkter och reklamationer.

Riskhantering: VD och ledningsgruppen identifierar, klassificerar och hanterar både strategiska och operationella risker.

Etablering och översyn av policy: VD och ledningsgruppen etablerar och reviderar policys i enlighet med ISO-standarderna.

Sammanställning av reklamationer och avvikelser: Analysera information om reklamationer och avvikelser för att säkerställa att förbättringsprocessen efterföljs.

Internrevision: Genomför internrevisioner för att säkerställa att alla ISO-krav uppfylls och att organisationen är redo för certifieringsrevision och har en handlingsplan för vägen dit.

Mål- och målstyrning: VD och ledningsgruppen fastställer mål och strategier för företaget.

Leverantörshantering: Leverantörssamordnaren och inköpsavdelningen etablerar processen för att hantera och bedöma leverantörer i enlighet med ISO-standarderna.

Krishantering: VD och ledningsgruppen etablerar en process för att hantera och förbereda för eventuella kriser i enlighet kraven i ISO-standarderna.

Lagstiftningshantering och bevakning: VD och ledningsgruppen etablerar processer för och kartlägger gällande lagstiftning och process för att löpande bevaka detta.

Miljöaspekter: VD och ledningsgruppen kartlägger och etablerar processer för att hantera miljöaspekter med särskilt fokus på väsentliga miljöaspekter.

Arbetsmiljöledning: VD och ledningsgruppen tillsammans med relevanta chefer etablerar processer för systematiskt arbete för en säker, sund och produktiv arbetsplats.

Årskalender: VD och ledningsgruppen etablerar en årskalender som styr alla certifieringsrelaterade och andra för företaget återkommande och viktiga aktiviteter så att ni genomför dessa i rätt tid och inte riskerar att få ert certifikat suspenderat eller återkallat i framtiden.

Ledningens genomgång: VD och ledningsgruppen genomför ledningens genomgång och förbereder organisationen inför certifieringsrevision.

....

Ovan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001, 14001 och 45001 - Den ultimata guiden". Ladda ner hela e-boken gratis här.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Miljöaspekter

Miljöaspekter inom ISO 14001 - vad är det?

ISO 14001 fokuserar på att minska organisationers negativa miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljöaspekter. Implementering innefattar identifiering, prioritering, kontrollåtgärder, integration i ledningssystemet och ständig förbättring.
Patrik Björklund
May 12, 2023
Lagstiftningshantering

Lagstiftningshantering - En guide för ledningsgruppen

Lär dig hur ni som ledning behöver hantera lagstiftning och bevakning med denna steg-för-steg guide, inkluderar praktiska verktyg och metoder för ISO-standarder efterlevnad.‍
Patrik Björklund
October 23, 2023
Målstyrning

Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Lär dig hur väldefinierade mål med balanserade mätvärden kan påverka era KPI:er och driva riktig förändring.
Patrik Björklund
November 23, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.