Miljöaspekter inom ISO 14001 - vad är det?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
May 12, 2023
Ämne
Miljöaspekter

Miljöaspekter är en grundläggande del av ISO 14001, en internationell standard som syftar till att hjälpa organisationer att minska sin negativa påverkan på miljön och att förbättra sin miljöprestanda. ISO 14001 är en del av ISO 14000-familjen och är baserad på principen om ständig förbättring genom Plan-Do-Check-Act (PDCA) cykeln. I denna artikel kommer vi att undersöka vad som krävs när det gäller miljöaspekter inom ISO 14001 och hur organisationer kan implementera dessa principer i sin verksamhet.

Vad är miljöaspekter?

Enligt ISO 14001 definieras en miljöaspekt som en del av en organisations aktiviteter, produkter eller tjänster som kan interagera med miljön. Dessa aspekter kan ha både positiva och negativa miljökonsekvenser, även om standarden främst fokuserar på att identifiera och hantera de negativa konsekvenserna.

Exempel på miljöaspekter kan vara:

 • Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar
 • Förbrukning av energi och vatten
 • Avfallshantering och återvinning
 • Användning av farliga kemikalier och material
 • Påverkan på biologisk mångfald och ekosystem

Identifiering av miljöaspekter

En viktig del av ISO 14001 är att organisationer genomför en systematisk process för att identifiera sina miljöaspekter. Detta innebär att man kartlägger och analyserar alla verksamheter, produkter och tjänster för att identifiera hur de påverkar miljön. Processen kan innefatta:

 • Genomgång av befintliga dokument och rutiner
 • Intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen
 • Observationer av arbetsplatser och processer
 • Analys av data om resursförbrukning och utsläpp

Bedömning av miljöaspekter

Efter att ha identifierat miljöaspekterna måste organisationen bedöma deras betydelse och prioritera dem. Detta kan innebära att man bedömer varje aspekt utifrån dess potentiella påverkan på miljön, hur stor kontroll organisationen har över aspekten, och i vilken utsträckning det finns lagliga krav eller andra externa faktorer som påverkar hanteringen av aspekten.

Implementering av kontrollåtgärder

När de viktigaste miljöaspekterna har identifierats och prioriterats måste organisationen utveckla och implementera kontrollåtgärder för att minimera deras negativa miljöpåverkan. Det kan innebära:

 • Förändringar i processer och teknik
 • Utbildning och medvetandehöjning för anställda
 • Utveckling av miljöpolicyer och mål
 • Implementering av övervakning och mätning av miljöprestanda
 • Etablering av nöd- och beredskapsplaner för att hantera eventuella miljöincidenter

Integration i ledningssystemet

För att säkerställa att hanteringen av miljöaspekter är en integrerad del av organisationens verksamhet, bör ISO 14001 implementeras inom ramen för organisationens ledningssystem. Detta kan innebära att man:

 • Integrerar miljöaspekter i organisationens strategi och beslutsprocesser
 • Fastställer roller och ansvar för hanteringen av miljöaspekter på alla nivåer inom organisationen
 • Kommunicerar om miljöaspekter och prestanda till intressenter, såsom anställda, kunder, leverantörer och myndigheter
 • Genomför regelbundna interna och externa revisioner för att säkerställa att miljöaspekterna hanteras effektivt och att förbättringsmöjligheter identifieras

Ständig förbättring

En viktig princip inom ISO 14001 är ständig förbättring. Organisationen bör alltid sträva efter att förbättra sin miljöprestanda genom att:

 • Sätta upp mätbara mål och uppföljningsrutiner för att utvärdera framsteg
 • Genomföra regelbundna översyner av miljöaspekter och deras hantering
 • Identifiera och genomföra förbättringsåtgärder baserat på resultat från övervakning, mätning och revisioner
 • Uppdatera och anpassa miljöledningssystemet för att möta förändrade förutsättningar, såsom nya lagkrav, tekniska innovationer eller förändrade marknadskrav

Sammanfattning

Miljöaspekter är en central del av ISO 14001 och en avgörande faktor för att organisationer ska kunna förbättra sin miljöprestanda. Genom att identifiera, prioritera och hantera sina miljöaspekter på ett systematiskt och integrerat sätt kan organisationer minska sin negativa påverkan på miljön och arbeta kontinuerligt mot en mer hållbar verksamhet.

Implementeringen av ISO 14001 hjälper även organisationer att uppfylla lagkrav, förbättra sitt rykte och stärka sitt engagemang för miljömässigt ansvarstagande.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Allvarlighetsgradsmatris

Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

En allvarlighetsgradsmatris är ett effektivt verktyg för att kunna jämföra äpplen mot äpplen istället för äpplen mot päron, exempelvis när det kommer till avvikelse- och riskhantering. Läs mer här.
Patrik Björklund
January 2, 2023
Dokumentstyrning

Ordning & Reda: Hemligheten (och handlingsplanen) för framgångsrika företag

Hur skapar jag en dokumenthantering som ökar produktivitet, underlättar beslutsfattande, säkerställer efterlevnad, förbättrar kommunikation och samarbete samt stärker företagskulturen?
Henrik Gustafsson
April 6, 2023
Leverantörshantering

Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering är en kritisk komponent inom ISO 9001 och ISO 14001, som påverkar företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar. Genom att följa praktiska råd och undvika vanliga misstag kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och minska risker, samtidigt som de uppnår en högre nivå av kvalitet och miljöansvar.
Joakim Stenström
May 5, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.